Третманот на психози, кој се спроведува во П.З.У. Евромедика, опфаќа:

1. Редовни психијатриски советувања;
2. Следење на психичката состојба;
3. Терапија со антипсихотици;
4. Семејно советување и
5. Ресоцијализација преку индивидуални и групни психо – социотераписки третмани: зголемување на мотивацијата, вежбање на психо – социјалните вештини.