Psihoterapija

Психози

Share on Facebook
Tweet
Третманот на психози, кој се спроведува во П.З.У. Евромедика, опфаќа:1. Редовни психијатриски советувања;2. Следење на психичката состојба;3. Терапија со антипсихотици;4. Семејно советување и5. Ресоцијализација преку индивидуални и групни психо – социотераписки третмани: зголемување на мотивацијата,...
Прочитај повеќе......

Психотерапија и психoдрама

Share on Facebook
Tweet
Во основа на услугите, кои се даваат во П.З.У. Евромедика, се психотераписки методи кои тимот на професионалци ги спроведува во третман на психолошки проблеми и пореметувања.Д-р. Александар Марцикиќ е тренер по психодрама и еден од водителите на едукацијата по психодрама во Здружението по ...
Прочитај повеќе......