Најдубиозниот и најдолготрајниот третман на зависности е во разрешување на психолошката зависност. Во Евромедика третманот се одвива психијатриски со медикаменти и психо – социо тераписки. Работиме тимски. Тимот е составен од психијатар, социјален работник и медицинска сестра. Третманот е организиран во вид на однапред подготвени програми, составен од индивидуален, групен и семеен програм.